Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen Bylianne na het aangaan van coaching, een factuur heeft betaald  (hierna: Bylianne) en de partij die een product of dienst koopt via de website https://lianneblacquiere.com (hierna: klant). De voorwaarden zijn tevens van toepassing bij inschakeling van derden door Bylianne.

1.2 Bylianne levert  verschillende producten en 1 dienst. Verschillende producten: Ebooks, Intuitively You academy, lichaamsbeeld helen masterclass, Binge eating 101. Dienst: Coaching.

Contract en Voorwaarden

2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.2 De overeenkomst wordt enkel verlengd door middel van een door de klant uitgevoerde herhaal betaling.

2.3 Bylianne/coachlianne verleent geen diensten  aan mensen jonger dan 11 jaar. Indien op enig moment na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de klant jonger is dan 11 jaar, eindigt het contract per direct.

2.4 Bij afspraken die minder dan 48 uur van te voren worden afgezegd of gewijzigd, ook bij intake/kennismakingsgesprekken, zal Bylianne/ Lianne Blacquière  het gehele bedrag in rekening brengen. Bij het toezeggen van het maken van een afspraak wordt er akkoord gegeven op de algemene voorwaarden.

2.5 Coach sessies zijn 4 maanden na het inplannen van de eerste sessie geldig, daarna vervallen de overgebleven sessies. Geen terugbetaling mogelijk.

Incasso

3.1 Bylianne/coachlianne is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derde.

3.2 Bylianne/coachlianne stuurt twee kosteloze herinnering bij wanbetalingen. Bij een derde betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Betalingen dienen altijd voorafgaand aan het afnemen van een dienst of kopen van een product van Bylianne te worden voldaan.

3.3 Bylianne/coachlianne doet geen terugbetalingen. Bij betalen van factuur gaat klant akkoord met de algemene voorwaarden en zal er geen terugbetaling gewenst kunnen worden.

3.4 Bij aankoop van Transformative Trauma Healing Fundamentals/ Return To Regulation / Losse producten /  Intuitively You/Overwin eetbuien of een ander online product zijn er geen terugbetalingen mogelijk. Bij het aankoop van producten op coachlianne.nl ga je akkoord met de algemene voorwaarden van bylianne/coachlianne en zal er daarom ook geen terugbetaling mogelijk zijn.

Dispuut

In het geval van een dispuut over de vordering(en) van By Lianne, zijn de administratieve gegevens van Coach Lianne bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid

5.1 De diensten en producten van By Lianne op coachlianne.nl zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.

5.2 De klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten en producten van coachlianne.nl / bylianne. Coach Lianne sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door Coach Lianne verstrekte adviezen.

5.3 Coach Lianne / Bylianne is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.4 Coach Lianne / Bylianne  is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van ALLE producten.

5.5 De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van medisch advies, psycholoog, psychiater.

5.6 In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts te raadplegen. In de volgende situaties:

   

   • Lage hartslag

   • Gelige gloed over gezicht

   • Lage bloeddruk

   • Verliezen van bewustzijn

  Gebruik website

  6.1 Hoewel Coach Lianne / Bylianne constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. Coach Lianne / Bylianne is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website.

  6.2 Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. Bylianne aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

  Klachten

  7.1 De klant dient klachten altijd eerst bespreekbaar te maken bij Coach Lianne / Bylianne. De klant kan hiervoor Coach Lianne / Bylianne benaderen via e-mail.

  Privacy

  8.1 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Coach Lianne / Byliannehandelt conform deze wet.

  8.2 Coach Lianne / Bylianne geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. Coach Lianne gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.

  Wijzigingen

  9.1  Bylianne behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. Bylianne brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. 

  Intellectueel eigendomsrecht

  10.1 Bylianne  behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site, in de app en zowel in alle producten als: Ebooks, Return To Regulation, The Healing Fundamentals te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coach Bylianne of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

  Toepasselijk recht

  11.1 Op de producten, de diensten en de website van Bylianne is het Nederlands recht van toepassing.

   

  Bedrijfsnaam: Bylianne

  KVK: 64380459

  BTW: NL217003680B01

  Adres: Roelof Hartplein 21, 1071 TS AMSTERDAM

  Tel: +31625235425